fbpx

Polityka Prywatności

DEFINICJE

 1. Administrator – Aquality spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu pod adresem Andersia Business Centre, I piętro, Plac Andersa 7, 61-894 Poznań, Polska, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000845398.
 2. Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”);
 3. Konto Zarejestrowanego Użytkownika – konto Użytkownika w Serwisie umożliwiające korzystanie z pełnych funkcjonalności Serwisu.
 4. Newsletter – biuletyn informacyjny wydawany cyklicznie przez Administratora i wysyłany do Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na jego otrzymywanie drogą elektroniczną;
 5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
 6. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem domeny aquality-system.com
 7. Użytkownik – osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z Serwisu; 
 8. Zarejestrowany Użytkownik – Użytkownik, który posiada Konto Zarejestrowanego Użytkownika.  

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. W związku z korzystaniem przez użytkowników z serwisu internetowego funkcjonującego pod adresem domeny www.aquality-system.com, administrator pozyskuje dane osobowe o jego użytkownikach. Dane pozyskiwane są wyłącznie na potrzeby, kontaktu i udzielaniu odpowiedzi użytkownikom Serwisu, jak również w celach marketingowych oraz śledzenia aktywności użytkowników.
 2. Niniejsza Polityka określa cele oraz sposób przetwarzania danych osobowych użytkowników Serwisu, ich uprawnienia oraz zasady ochrony danych osobowych. Polityka wskazuje również rodzaje plików cookies oraz innych narzędzi wykorzystywanych w ramach Serwisu, a także cele i zasady ich wykorzystywania. 
 3. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu każdy użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszą Polityką, zaakceptować oraz przestrzegać jej postanowień. 

DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe Użytkowników Serwisu są przetwarzane w celu:
  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu, w tym umożliwienia Użytkownikowi wyświetlania w Serwisie informacji oraz materiałów graficznych administratora,
  1. przekierowania na podstrony internetowe Administratora,
  1. korzystania przez Użytkownika z funkcjonalności podstrony internetowej Administratora, w tym dokonania zapisu na akcje Administratora, oraz dystrybucji Newslettera do Użytkowników,
  1. w celu marketingu produktów i usług oferowanych przez Administratora,
  1. w celach statystycznych, w celu spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, jak również w celu udzielenia odpowiedzi i wyjaśnień w przypadku kontaktu Użytkownika z Serwisem oraz rozpatrywania reklamacji.
 2. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora Danych osobowych jest:
 3. art. 6 ust. 1 lit b RODO – wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną świadczonych przez Administratora w ramach Serwisu, obejmujących umożliwienie Użytkownikowi wyświetlania w Serwisie informacji oraz materiałów graficznych dotyczących Administratora, przekierowania na podstronę internetową Administratora, umożliwienie Użytkownikowi zapoznania się z treściami publikowanymi na blogu, stanowiącym część Serwisu, oraz innymi treściami publikowanymi w Serwisie, dokonania zapisu na akcje Administratora, oraz świadczenie usług Newslettera.
 4. art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów prawa.
 5. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Administratora, polegający na ochronie jego praw, co obejmuje dochodzenie roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym na potrzeby rozpatrzenia reklamacji;
 6. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników Serwisu oraz sposobu korzystania z Serwisu w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
 7. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Administratora, polegający na marketingu oraz reklamie działalności Serwisu, jak również utrzymaniu relacji z Użytkownikami oraz odpowiedzi na kontakt ze strony Użytkowników;
 • Na potrzeby korzystania z Serwisu, Administrator pozyskuje dane osobowe Użytkownika z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies i narzędzi do analizy ruchu. W ten sposób gromadzone są informacje o: danych demograficznych Użytkownika (język, kraj, miejscowość), adresie IP, domenie, systemie z którego korzysta Użytkownik (przeglądarka, system operacyjny, dostawca usług) oraz ruchu mobilnym. Dane zostaną usunięte w terminie 1 roku od dnia ich pozyskania.
 • Na potrzeby założenia oraz utrzymania Konta Zarejestrowanego Użytkownika, przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail oraz indywidualne hasło Użytkownika. W przypadku dokonania zapisu na akcje Administratora, w ramach Konta Zarejestrowanego Użytkownika przetwarzane będą dodatkowe informacje o dokonanych inwestycjach (zapisach na akcje). Dane zostaną usunięte nie później niż w terminie 3 lat po usunięciu Konta Zarejestrowanego Użytkownika. 
 • W celu umożliwienia Zarejestrowanemu Użytkownikowi przekierowania na podstronę internetową Administratora oraz dokonania zapisu na akcje Administratora bez każdorazowego uzupełniania formularza danych, Administrator przetwarza następujące dane: adres zamieszkania, , numer PESEL, data urodzenia, numer telefonu, adres poczty elektronicznej Użytkownika. W przypadku usunięcia Konta Zarejestrowanego Użytkownika w Serwisie, dane będą niezwłocznie usuwane, chyba, że obowiązek przetwarzania danych będzie wynikał ze spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Dane zostaną usunięte nie później niż w terminie 3 lat po usunięciu indywidualnego Konta Zarejestrowanego Użytkownika. 
 • Na potrzeby rozpatrzenia reklamacji przetwarzane są następujące dane: imię i nazwisko, adres korespondencyjny (jeżeli odpowiedź na reklamację ma zostać przesłana pocztą), adres poczty elektronicznej oraz pozostałe dane Użytkownika wskazane w reklamacji. Dane te będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz rozpatrzenia sporu mogącego powstać w następstwie złożonej reklamacji. Dane zostaną usunięte w terminie 3 lat po rozpatrzeniu reklamacji. 
 • Na potrzeby świadczenia usług drogą elektroniczną w postaci dystrybucji Newsletteru do Użytkownika, przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: adres poczty elektronicznej oraz imię i nazwisko.
 • W związku z kontaktem z Serwisem (e-mail, telefon, Chat) Serwis przetwarza następujące dane osobowe związane z zapytaniami o usługi świadczone przez Serwis oraz udzielenia odpowiedzi: imię, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Dane zostaną usunięte w terminie 30 dni od załatwienia sprawy lub odpowiedzi na pytanie.
 • Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom realizującym usługi na rzecz Administratora, w tym dostawcom usług informatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe i prawne, kurierom na potrzeby wymiany korespondencji pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem oraz podmiotom świadczącym usługi marketingowe i reklamowe. 
 • Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie może uniemożliwiać świadczenie przez usług drogą elektroniczną lub udzielenie odpowiedzi na pytania oraz realizację reklamacji. 
 • W ramach uprawnień przyznanych przez przepisy prawa, Użytkownik ma prawo do:
 • uzyskania informacji na temat przetwarzania jego danych osobowych, w tym o kategoriach danych i ewentualnych odbiorcach jego danych;
 • skorygowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych lub nieaktualnych danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych – poprzez zgłoszenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych – jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne uzasadniające takie ograniczenie;
 • przenoszenia danych osobowych – tj. otrzymania danych osobowych w formacie umożliwiającym ich odczytanie lub przeniesienia danych do wskazanego podmiotu. 

12. Każdy podmiot danych ma prawo złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, w przypadku uznania, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem lub nienależycie chronione. 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 1. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieganie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. 
 2. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny. Administrator dba, aby dostęp do danych miały wyłącznie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane zadania. Administrator zapewnia, aby wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane.
 3. Administrator podejmuje niezbędne działania, aby podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na polecenie Administratora. 

PLIKI COOKIES

 1. Strona internetowa Serwisu używa ciasteczek (cookies), usług analitycznych web analysis oraz wtyczek wybranych mediów społecznościowych (tj. Facebook). 

RODZAJE PLIKÓW COOKIES

 1. Serwis wykorzystuje następujące typy plików cookies:
 2. pliki cookies sesyjne, które są przechowywane na urządzeniu do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki,
 3. pliki cookies trwałe, które są przechowywane na urządzeniu do chwili ich usunięcia przez Użytkownika. Trwałe pliki cookies wykorzystywane są w szczególności do przechowywania informacji o preferowanej stronie startowej, czy informacji o ulubionych produktach; 
 4. pliki cookies techniczne (niezbędne), które są wymagane do prawidłowego korzystania z Serwisu i jego funkcjonalności; 
 5. pliki cookies analityczne, które udzielają informacji o sposobie korzystania ze Serwisu przez Użytkownika,
 • Serwis wykorzystuje również zewnętrzne pliki cookies, które monitorują korzystanie Użytkownika z innych witryn, dzięki czemu Serwis ma możliwość udostępniać swoje materiały marketingowe na innych stronach i w różnych kanałach komunikacji.
 • Serwis wykorzystuje pliki cookies w szczególności, aby:
 • dostosować zawartość stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizować korzystanie z Serwisu;
 • rozpoznawać urządzenie oraz je lokalizować i wyświetlać stronę internetową dostosowaną do potrzeb Użytkownika;
 • zapamiętywać wybrane ustawienia i personalizować interfejs Serwisu (język lub region pochodzenia Użytkownika) oraz dostosowywać rozmiar czcionki, wygląd strony internetowej; 
 • zapamiętywać, jakie strony odwiedza Użytkownik oraz rekomendować odpowiednie treści; 
 • utrzymać sesję po zalogowaniu na konto użytkownika Serwisu;
 • zapamiętywać lokalizację, aby poprawnie konfigurować wybrane funkcje Serwisu, z uwzględnieniem lokalizacji; 
 • ulepszać strukturę i zawartość Serwisu, poprzez analizę oglądalności statystyki odwiedzin na stronach internetowych Serwisu; 
 • wyświetlać reklamy, które mogą zainteresować Użytkowników;
 • zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność Serwisu i należycie chronić Użytkownika. 

INNE NARZĘDZIA

 1. Serwis oraz jego partnerzy stosują poniżej wskazane rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych i marketingowych. Szczegółowe informacje na temat wykorzystywanych narzędzi znajdują się w polityce prywatności każdego partnera.
 2. pliki cookies Google Analytics – wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez użytkowników do tworzenia statystyk i raportów. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji osób ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji osób fizycznych. Szczegółowe informacje: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.
 3. piksele Facebooka – umożliwiające mierzenie efektywności kampanii reklamowych realizowanych przez Serwis w serwisie Facebook. Szczegółowe informacje: https://pl-pl.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content